Ръководства за дейности извън класната стая

Ръководство за за обучение навън.mp4

Видео ръководство за използване на картите за обучение извън класната стая.

Изготвил: Мария Байкова

КАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ (ENVIRONMENTAL OUTDOOR LEARNING)

AWARENESS & EXPERIENCE (ОСЪЗНАВАНЕ И ОПИТ).pdf
EXPLORE & UNDRSTAND (ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗБИРАНЕ).pdf
SUSTAIN & CONSERVE (ПОДДЪРЖАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ).pdf
CREATE &SHARE (СЪЗДАВАМЕ И СПОДЕЛЯМЕ).pdf

КАРТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НАВЪН (OUTDOOR LEARNING CARDS)

ORIENTEERING (ОРИЕНТИРАНЕ).pdf
TEAMBUILDING (ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП).pdf
JOURNEYING (ПЪТЕШЕСТВИЕ).pdf
BOULDERING (КАТЕРЕНЕ).pdf