РЕЗУЛТАТИ

В резултат на изпълнението на проекта четиримата участници получиха международни сертификати за обучение в иновативни методи на преподаване.

Благодарение на придобитите знания по време на изпълнението на проектните дейности и доброто разпространение на резултатите от тях, нашето училище направи следващата си голяма крачка към дигитализацията на учебния процес. На заседание на педагогическия съвет беше взето решение училището да се включи в облачната платформа на GSuite for Education. От 01.04.2020г. ОУ " Хр. Ботев" официално е "Училище в облака" с GSuite for Education, което разшири нашите технологични познания и позволи по-пълноценното внедряване на технологиите в учебния процес.

Мотивирани от опита и придобитите компетенции на своите колеги, вече седем учители са активни участници в проектите на eTwinning, което доведе до получаване на престижното звание eTwinning School 2020-2021 на нашето училище.


Вдъхновени от знанията и уменията, получени в резултат на изпълнението на проекта, учителите от ОУ " Хр.Ботев", гр. Ахелой кандидатстваха по проект „Изграждане на училищна STEM среда" към МОН .

Щастливи сме да споделим, че проектопредложението ни беше одобрено.

С обособяването на STEM център в нешето училище ще се създадат условия за развиване на умения у учениците, свързани с творчество в дигиталните технологии; развиване на инженерно мислене и способности за решаване на проблеми; работа по проекти и задания с практическа насоченост в науките и технологиите.

В резултат на опита, придобит по време на проектните дейности и осъществените връзки с международни партньори, ОУ " Хр. Ботев" кандидатства за финансиране по програмата Еразъм+, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“ с проектопредложение ( WEEK WEEK English).

Проектопредложението беше одобрено за финансиране, в резултат на което учители от нашето училище ще споделят опит в прилагането на иновативни методики в преподаването на чужд език с партньори от Турция, Италия, Гърция и Полша.

В резултат на обучението си в курса " Effective use of technology in teaching", един от участниците е вече сертифициран Google Educator Level 1&2, Edpuzzle Coach и сертифициран Book Creator автор

Участникът в курса Flipped Classroom - Мария Петрова умело прилага инструментите за обърната класна стая и вече е EdPuzzle Coach

В резултат на участието в курса Outdoor Learning и последвалото вътрешно обучение и прилагане на методиката в преподаването нашите учители осъзнаха нуждата от възпитаване на отговорни граждани с екологично възпитание. Това доведе до залагането като цел членство в програмата Еко Училища в Европейския ни план за развитие. Предприехме първите си стъпки в тази насока. Няколко учители вече взимат участие в ETwinning проекти, свързани с устойчивото развитие и екологичното възпитание, а участникът в мобилността Outdoor Learning ще координира проектните дейности по членството ни в програмата.

Участникът в курса - Мария Байкова продължава да обогатява знанията си чрез участие в семинари и MOOC курсове наред със своите колеги.

Двама учители от педагогическия ни екип, уверени в използването на технологии в преподаването, получиха квалификация за преподаване на информационни технологии в начален етап на образованието.