За проекта

“ Стъпка напред към иновациите”


Project № 2019-1-BG01-KA101-061387

ОУ „Христо Ботев”, град Ахелой осъзнава нарастващата нужда на днешното общество от активни и толерантни граждани с широк кръгозор и отворени към света и към промените в него.Затова направихме проучване на нуждите от обучение на нашите учители, насочено към стимулиране на значими промени в учебните програми и внедряване на иновации в училището.

Анализът на резултатите от проучването показа, че необходимите области на обучение са следните:

-развитие и усъвършенстване на методологическите компетенции, особено в областта на ИКТ и модерните иновативни методи на преподаване, включително и екологично;

-придобиване на компетенции в изнасянето на учебното съдържание извън класната стая, на открито, което да балансира времето, прекарано в клас и пред компютъра;

-развитие на езиковите умения на преподавателите;

-развитие на междукултурни компетенции за интернационализация на институцията.


Целите на проекта бяха определени както следва:

-интернационализация на училището;

- насърчаване на преминаване от не-дигитално към дигитално училище;

- развитие на по-професионално и езиково компетентни служители, способни да насърчават иновативни стратегии за по-добра учебна програма и висококачествено преподаване;

-насърчаване към придобиване на европейски сертификати за умения;

-създаване на устойчиви връзки с колеги и училища от цяла Европа за реализиране на по-мащабни и значими европейски проекти.


Избраните участници в мобилността са четирима млади, инициативни, някои с малък педагогически стаж, други – вече утвърдили се в професията учители. Всички те взимат активно участие и в други международни проекти. Ето защо имат нужда да бъдат обучени в иновативни методи на преподаване, да подобрят ключовите си компетенции и умения за работа с ИКТ, което ще ни послужи за промяна към европейски облик на нашето училище, както и за сътрудничеството в бъдещи международни проекти.


За да посрещнем нуждите на нашето училище, ние заложихме на професионално развитие на нашия екип в следните курсове:

EFFECTIVE USE OF TECHNOLOGY IN TEACHING - A Blended Approach, ANGLOLANG, мобилност до Scarborough ,UK - курс със смесен подход за учители, които искат да повишат своята осведоменост и използване на технологии в контекста на преподаването и да подобрят езиковите си компетентности.

FLIPPED CLASSROOM -EUROPASS, мобилност до Dublin, Ireland - в този курс участниците ще разберат идеята за обърнатата класна стая и как тя може да бъде интегрирана в собствената им учебна програма.

OUTDOOR AND ENVIRONMENTAL EDUCATION(primary & secondary level), InterEducation, мобилност до Chelmsford, UK - курсът предоставя на учителите практически умения, идеи за преподаване и материали за екологично образование и обучение извън класната стая.


Спряхме се на обучителни курсове във Великобритания - държава, доказала добрите си практики в училищното образование, за да можем максимално да извлечем добрите страни на британското образование , които са приложими и у нас.

Тези курсове са подбрани така, че да дадат възможност на учителите да придобият нови знания и умения, свежи идеи, които да използват в преподавателската си практика с цел да мотивират и да насърчат творчеството у учениците за усвояване на учебния материал, да повишат качеството на преподаване и да се извлекат максимално ползите от международните контакти и сътрудничество.


От квалификацията на участниците ще имат полза 20 преподаватели в училището, 182 ученика, цялата общност на нашия град и колеги от областта, които планираме да запознаем с резултатите и уменията, придобити в обученията.

Участниците ще споделят наученото като проведат открити уроци, уъркшопи, семинари пред свои колеги , за да разпространят идеите от участието си в мобилностите.

Ще предприемем дейности за споделяне на идеите на местно, национално и международно ниво, като активно използваме онлайн и традиционни медии и най-вече платформите за обучение и сътрудничество- Etwinning, School Education Gateway, Erasmus+Project Results

Карта на проекта в платформата на Еразъм+ :

ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-BG01-KA101-061387